عناوین

انتقال حرارت و تلفات حرارتى در ساختمان

حرارت در ساختمان توسط مکانیزم های هدایت , جابجایی و تشعشع انتقال می یابد که در

محاسبات مربوط به بار حرارتی در فصل زمستان اثرات تشعشع ناچیز فرض می شود . بنابراین

 راه های اتلاف حرارت در ساختمان عبارتند از تلفات حرارت از جداره های ساختمان شامل دیواره ها

, بام , پنجره ها و کف و نفوذ هوا به داخل ساختمان .برای ارزیابی تلفات حرارتی از جداره های

 ساختمان , از مفهوم ضریب انتقال حرارتی کلی بصورت زیر استفاده می شود

:Q=UA(Ti- To(

  دمای Ti دمای طرح خارج  To ,سطح جداره A , ضریب انتقال حرارت کلی U که در آن بیانگر اثرات توام انتقال حرارت از لایه های تشکیل دهنده جداره , هوای U. طرح داخل می باشد محبوس در فاصله هوایی)در صورت وجود( و لایه های هوای دو طرف جداره مورد نظر می باشد .

جداره های ساختمان اغلب از لایه هایی با ضخامت متفاوت متشکل از مواد مختلف می باشند .

©طراحی و پیاده سازی زمستان 1390. کلیه حقوق برای آرمان عایق اسپادانا محفوظ است
Designed by Rasool Kamali